POCZEKAJ
Zapisz się na newsletter i bądź zawsze na bieżąco!
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych, w tym informacji o rabatach i promocjach od Bookolika Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
zapisz się
koszyk (0)

Regulamin Księgarni internetowej www.bookolika.pl

§ 1

Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą konsumentów korzystających ze sklepu internetowego www.bookolika.pl. 

§ 2

Konsumenci zobowiązują się do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, oraz do jego przestrzegania i stosowania.

§ 3

Na potrzeby niniejszego Regulaminu następujące słowa oznaczają:

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Przedsiębiorca – podmiot uczestniczący w obrocie gospodarczym w sposób profesjonalny posiada zorganizowane przedsiębiorstwo zarówno materialne (siedziba, biuro, sklep, telefon, faks), jak i formalne (tj. został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego).

 3. Umowa zawarta na odległość – jest to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 4. Trwały nośnik - jest to materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 5. Wydawnictwo Bookolika lub Wydawnictwo – oznacza Bookolika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 43A/37B wpisaną do KRS w Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy KRS: 0000910386, NIP: 5272963583, kapitał zakładowy: 25 000 zł.

 6. Hasło – alfanumeryczny ciąg znaków identyfikujących konsumenta w czasie logowania się do sklepu internetowego Wydawnictwa przyporządkowany do określonego Loginu. Hasło składa się z minimum 5 znaków.

 7. Login - adres e-mail służący identyfikacji Konsumenta.

 8. Newsletter – materiał reklamowy, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu oraz o promocjach i konkursach.

 9. Sklep - sklep internetowy Wydawnictwa dostępny na stronie www.bookolika.pl.

 § 4

 1. Zamówione przez konsumenta Towary wysyłane są jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Konsumenci mający dostęp do Sklepu z terytorium nie będącym w granicach RP, są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzystają z Serwisu.

 3. Sklep internetowy Wydawnictwa przyjmuje zamówienia przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

 § 5

 1. Konsument może dokonywać zamówień Towarów po zalogowaniu się do sklepu internetowego Wydawnictwa.

 2. Zalogowanie się jest możliwe po zarejestrowaniu się przez Konsumenta oraz dokonaniu aktywacji konta.

 3. Rejestracja polega na wpisaniu:

  • Adresu e-mail Konsumenta,

  • Hasła,

  • Imienia i Nazwiska Konsumenta, adresu (w tym: miejscowości, kodu pocztowego, ulicy i numery domu) oraz numeru telefonu. W przypadku podmiotów posiadających własną osobowość prawną, wymagane jest również podanie pełnej nazwy firmy oraz numeru NIP, a imię i nazwisko jest traktowane jako dane osoby kontaktowej uprawnionej do składania zamówień.

 4. Po dokonaniu rejestracji, Konsument otrzyma wiadomość e-mail na wskazany w procesie rejestracji adres mailowy z potwierdzeniem założenia konta.

 5. Po dokonaniu rejestracji konta logowanie się do sklepu internetowego Wydawnictwa będzie polegało na wpisywaniu adresu e-mail Konsumenta oraz Hasła.

 6. Warunkiem złożenia zamówienia przez konsumenta jest dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu.

§ 6

 1. Wymagania techniczne niezbędne do złożenia zamówienia:

  • a. Komputer PC lub urządzenie mobilne (telefon, tablet itp.) z przeglądarką internetową,

  • b. połączenie z siecią Internet.

 § 7

 1. Konsumenci po prawidłowym zalogowaniu się do sklepu internetowego Wydawnictwa mogą składać zamówienia na Towary znajdujące się w ofercie Wydawnictwa.

 2. Konsument, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych Towarów z Wydawnictwem.

 3. W zamówieniu Konsument dokonuje:

  • a. wyboru zamawianych Towarów,

  • b. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

  • c. wyboru sposobu płatności.

 4. Zakres dostępnych Towarów może ulec zmianie, w szczególności z powodu:

  • a. rozszerzenia oferty Towarów,

  • b. wycofania ze sprzedaży niektórych Towarów.

 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Wydawnictwa. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Konsument zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (tj. częściowej realizacji lub anulowaniu całości zamówienia).

 6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i brak możliwości realizacji zamówienia Konsumenta, Wydawnictwo ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Wydawnictwo ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Konsument dokonał zapłaty za towar, Wydawnictwo dokona zwrotu Konsumentowi należności za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

 7. W przypadku gdy należność za zakupiony towar nie zostanie wpłacona w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie będzie anulowane.

 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 9. Przedsiębiorca potwierdzi konsumentowi zawarcie umowy na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru.

 §8

 1. W celu złożenia zamówienia Konsument może skorzystać z wyszukiwarki umożliwiającej wyszukanie konkretnych Towarów.

 2. Dokonując zamówienia, Konsument wybiera konkretne Towary, dodaje je do koszyka, w którym może wskazać ich ilość.

 3. W trakcie wyboru przez Konsumenta Towarów może on przejrzeć dotychczas wybrane Towary, klikając na ikonę „Koszyk” w prawym górnym rogu strony.

 4. Jeżeli Konsument będzie chciał zrezygnować z niektórych wybranych przez siebie Towarów, powinien w koszyku obok wybranego Towaru kliknąć czerwony krzyżyk, który po najechaniu kursorem wyświetli napis „Usuń z koszyka”.

 5. W przypadku zamówienia Pakietu (zestawu kilku Towarów w ofercie o promocyjnej cenie z rabatem) Konsument może zrezygnować ze złożonego zamówienia jedynie w odniesieniu do Pakietu jako całości, wybierając opcję „Usuń” przy Pakiecie.

 6. Po dokonaniu wyboru Towarów Konsument może, jeśli posiada, wpisać kod rabatowy uprawniający do zniżki na zakupione Towary. Kod rabatowy może być przyznany na całą ofertę lub poszczególne Towary. Może również być przypisany do określonej kwoty zamówienia (kod rabatowy przy zamówieniach od pewnej kwoty). Rabaty i promocje nie łączą się ze sobą, w związku z czym można wpisać tylko jeden kod rabatowy.

 7. Aby ustalić formy dostawy i płatności oraz potwierdzić dane do wysyłki Konsument musi przejść do kolejnego kroku klikając przycisk „Przejdź dalej”.

 8. Jeżeli Konsument rozpoczął proces zakupów bez uprzedniej rejestracji i logowania – w tym momencie zostanie poproszony o dokonanie logowania lub wyboru opcji zamówienia towarów bez konieczności rejestracji.

 9. Konsument musi potwierdzić dane „Zamawiającego” – jest to równoznaczne z danymi do wysyłki. Jeśli Konsument życzy sobie fakturę, to będzie musiał wypełnić również „Dane do faktury” jeśli nie zrobił tego wcześniej – w panelu klienta. Po sprawdzeniu i/lub uzupełnieniu danych należy przejść do kolejnego kroku klikając „Przejdź dalej”.

 10. W kolejnym kroku Konsument powinien wybrać sposób dostawy oraz formę płatności. Koszty związane z wybranym sposobem dostawy podane są na stronie.

 11. Konsument ma możliwość również wpisania uwag do zamówienia poniżej miejsca wyboru sposobu dostawy i formy płatności. Zostaną one przekazane do magazynu lub kurierowi – w zależności od tego, czego dotyczy umowa.

 12. Do realizacji zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 13. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Konsumenta.

 14. Zmiany zamówienia, jak również jego anulowania (które nie jest równoznaczne z prawem do odstąpienia przysługującego konsumentom, opisanym w § 15 Regulaminu) Konsument może dokonywać pod adresem zamowienia@bookolika.pl. Do zmian lub anulowania zamówienia stosuje się następujące zasady:

  • zmiany lub anulowania zamówienia Konsument może dokonać jedynie do momentu realizacji zamówienia przez Wydawnictwo, za który to moment uważa się przekazanie zamówienia do wysłania,

  • zmiany w zamówieniu zlecane w ww. sposób będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu zgłaszającego jako właściciela konta w Sklepie. Za weryfikację uznaje się kontakt z adresu mailowego, na który zostało złożone zamówienie.

  • zmiany w zamówieniach dotyczące zmiany któregokolwiek z następujących elementów zamówienia/danych Konsumenta: adresu Konsumenta, adresu dostawy, formy płatności będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na koncie Konsumenta.

 § 9

 1. Wskazana w momencie składania zamówienia cena Towarów jest wiążąca.

 2. Wskazane ceny Towarów:

  • zawierają podatek VAT,

  • nie zawierają kosztów przesyłki zamówienia,

  • obowiązek uiszczenia ewentualnych opłat celnych będzie ponosił Konsument

 3. Koszty przesyłki Towarów (rozumianych tutaj jako książki) wynosi 11,50 zł

 4. Koszt przesyłki nie będzie uwzględniony w następujących przypadku zamówienia powyżej 69,99 zł.

 5. Informacja o aktualnej wysokości kosztów przesyłki jest dostępna także przy wyborze form płatności oraz po zatwierdzeniu zamówienia zgodnie z § 8 ust. 11.

 6. Zamówienia złożone od poniedziałku do czwartku realizowane są następnego dnia roboczego od daty zaksięgowania płatności. W piątki, soboty, niedziele lub inne ustawowo dni wolne od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało opłacone.

 7. Inaczej realizowane są zamówienia, w których zamówiona została książka przedpremierowo (tak zwana przedsprzedaż), wtedy zamówienie przekazywane jest do realizacji w dniu premiery książki (przy założeniu, że zamówienie zostało opłacone przed datą premiery).

 8. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 § 10

 1. W sklepie internetowym bookolika.pl obowiązują następujące metody płatności
  a) płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  b) płatność z wykorzystaniem serwisu PayU na zasadach ustalonych przez w/w serwis
  c) płatność przy odbiorze

 § 11

 1. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do przejściowych utrudnień w funkcjonowaniu sklepu internetowego ze względu na prace konserwacyjne lub prace związane z jego modyfikacją.

 2. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa wynikłe z awarii lub obniżenia sprawności łączy internetowych i innych niedogodności technicznych, mających wpływ na realizację i wykonanie zamówienia.

 3. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za:

  • sposób, w jaki Konsument korzysta ze sklepu internetowego ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,

  • skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Konsumenta, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała,

  • bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Konsumenta, w szczególności włamania i wirusy komputerowe,

  • ewentualne szkody, jakie mogłyby wyniknąć z korzystania z Towarów zakupionych w Sklepie. Dotyczy to także szkód spowodowanych w urządzeniach do ich odtwarzania oraz szkód osobistych.

 § 12

 1. Konsument zobowiązuje się do:

  • korzystania ze Sklepu w sposób uniemożliwiający wgląd i ingerencję osób trzecich w hasło Konsumenta,

  • niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie oprogramowania, z którego korzysta Wydawnictwo lub utraty danych będących w posiadaniu Wydawnictwa,

  • wykorzystywania zakupionych Towarów w sposób dozwolony prawem.

§ 13

 1. Pełna treść Regulaminu jest udostępniona Konsumentom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.bookolika.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 2. Każdy Konsument ma możliwość i obowiązek zapoznania się z pełną treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia.

 3. Przez prawidłowe zalogowanie się do Sklepu, Konsument potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 14

Dane osobowe

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2016 poz. 922)

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Bookolika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 43A/37B; email: wydawnictwo@bookolika.pl

 2. Celem zbierania danych jest świadczenie sprzedaży oferowanych produktów. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usług handlowych firmy Bookolika Sp. z o.o.

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia/usługi przez firmę Bookolika Sp. z o.o. W przypadku niepodania danych realizacja zamówień i usług będzie niemożliwa do wykonania.

 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wyjątek może stanowić przechowywanie zabezpieczonej kopii Państwa danych na serwerach usługodawców, które fizycznie mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, funkcjonowania konta użytkownika oraz archiwizowane w celach koniecznych i regulowanych przepisami prawa. Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 10. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora
  b) w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

 11. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do żądania usunięcia danych. Wszelkie zgłoszenia w tym zakresie należy kierować na dane adresowe Sprzedawcy, o których mowa w pkt. 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

 § 15

 1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 2. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 3. Formularze wniosków, o których mowa powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

 4. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.

 5. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. w przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

 6. Zamawiający, będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.

 § 16

 1. Konsument ma możliwość zaprenumerowania Newslettera.

 2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

 3. Konsument dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

 4. Konsument może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

 § 17

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Konsumentów treści o charakterze bezprawnym. w przypadku otrzymania przez Wydawnictwo zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Konsumenta, Wydawnictwo jest uprawnione do uniemożliwienia dostępu do wskazanych danych. w celu uniknięcia wątpliwości Wydawnictwo podkreśla, iż nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Konsumenta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych, których treść posiada charakter bezprawny.

 2. Konsument jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób nie naruszający dóbr osobistych osób trzecich lub interesów Wydawnictwa.

 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Konsumentem a Wydawnictwem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

 4. Towary i informacje prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 5. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

 6. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Dokonane przez Wydawnictwo zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty umieszczenia ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Wydawnictwa.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 8. Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu lub Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, będą rozstrzygane przez sąd powszechny wg właściwości ogólnej.

§ 18

Sposoby i koszty dostawy

 1. Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 50 zł

 2. DPD Kurier - wpłata na konto - 13.50 zł

 3. DPD Kurier - za pobraniem - 15.50 zł

 4. inPost Kurier - wpłata na konto - 11.50 zł 

 5. inPost Paczkomat - wpłata na konto - 11.50 zł

 6. Zamówienia złożone i opłacone do godziny 12:00 są wysyłane tego samego dnia.

 7. Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12:00 są wysyłana dnia następnego.

 8. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i dni oficjalnie wolne od pracy będą wysyłane w pierwszym dniu pracującym


 

§ 19

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy, dostępny jest pod adresem: www.bookolika.pl/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf

 2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą.

 3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w przypadku jej uiszczenia przez Konsumenta na rzecz Wydawnictwa. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od chwili otrzymania przez Wydawnictwo zwrotu towaru (jeżeli został on już wysłany Konsument owi) oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Konsumenta.

 4. Koszt zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy - przypadku odstąpienia od Umowy i zwrotu książek w wyżej umówionym terminie, Sprzedawca gwarantuje zwrot w wysokości ceny towaru oraz kosztów przesyłek.

§ 20

Polityka reklamacji

Wszystkie nasze produkty posiadają gwarancję producenta. Jeśli dostarczyliśmy wadliwy produkt, prosimy o odesłanie na nasz adres w ciągu 14 dni od otrzymania towaru wraz z dokumentem potwierdzającym zakup.

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem zamowienia@bookolika.pl lub w formie pisemnej na adres Wydawnictwa, na formularzu, który można pobrać pod linkiem: www.bookolika.pl/reklamacja_towarow.pdf

 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Wydawnictwo zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 3. Wydawnictwo rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 5. Po rozpatrzeniu reklamacji, w ciągu 7 dni otrzymasz nowy produkt lub zwrot pełnej kwoty (w przypadku braków magazynowych)

Regulaminy konkursowe

Regulamin konkurs 06.12.2021

Promocje, nowości i oferty specjalne wprost na Twój e-mail.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych, w tym informacji o rabatach i promocjach od Bookolika Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
bądź na bieżąco z promocjami, nowościami i konkursami,
otrzymuj zniżki przeznaczone wyłącznie dla subskrybentów.
Zapowiedzi
Bezpłatna dostawa
od 70 zł
Zamów teraz
Sprawdź szczegóły
wysyłka w 24 godziny
 
Cena: 21.99 14.29 zł
wysyłka w 24 godziny
 
Cena: 39.99 29.99 zł
wysyłka w 24 godziny
 
Cena: 12.99 7.99 zł
wysyłka w 24 godziny
 
Cena: 34.99 22.99 zł
wysyłka w 24 godziny
 
Cena: 14.99 8.99 zł
Śledź nas na: